Hasta Hakları
13 Kasım 2023

HASTA HAKLARI NEDİR :

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve TC. Anayasası,milletlerarası arası antlaşmalar kanunlar ve diğer menzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder .

HASTANIN HAKLARI NELERDİR :

1.Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik   faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına sahiptir.

2.  Bilgi İsteme

Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak,hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet imkanını neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulünü öğrenme haklarını kapsar. 

3. Sağlık Kuruluşunu,Personelini Seçme Ve Değiştirme

Hasta; tabi olduğunu mevzuatı ön gördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi, mevzuat ile belirlenmiş sevk sisteme uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir.

4. Mahremiyet

Her türlü tıbbi müdahale hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.Hastanın   sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin, muayene, teşhis tedavi ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul ile gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini kapsar.

5. Tedaviye Reddetme ve Durdurma

Hastanın,tedaviyi reddetmeye,durdurulmasını istemeye, hakkı vardır. Tıbbi müdahalelerde alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6. Güvenliğin Sağlanması

Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olma hakkı vardır.

7. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, hastaların dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8. İnsanı Değerlere Saygı Gösterilmesi

Hasta; Sağlık kurum ve kuruluşlarında, insan haysiyetine yakışır gereken her türlü hijyenik şartların sağlanmış,gürültü ve rahatsız edici diğer bütün etkenler giderilmiş, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. 

9. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, mevzuatın ve sağlık tesislerin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların , hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çevresinde hertürlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Hasta Hakları Birimi

MUHAMMED MUHSİN ALTINOK

0324 8517001