Transfüzyon Güvenliği
06 Şubat 2024

SIRA NO

AD SOYAD

GÖREVİ

BÖLÜMÜ

1

Mustafa Remzi BAHAR

Üroloji Uzmanı

BAŞHEKİM

2

Hatice ŞENGEL

ATT

Sağlık Bakım Hiz. Sor.

3

Ünal KARATAŞ

Anestezi Uzmanı

Transfüzyon Sor. Hekimi

4

Özgül ŞAHİN

Hemşire

Kalite Yönetim Direktörü

5

Fatma Birsen ÇALIŞKAN

Hemşire

Hemovijilans Hemş.

6

Mahmut GÜR

Laboratuvar Teknisyeni

Transfüzyon Hizmetleri Sor.

7

Sevilay MUTLU

Enf. Hemş.

Enfeksiyonların önlenmesi

8

Ayşe AĞLAMIŞ

Laboratuvar Teknisyeni

Transfüzyon Hiz. Sor. Yard.

9

Gizem TOKLU KARAMAN

Uzman Hekim

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

10

Gülhan ÇAKAL

Uzman Hekim

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

11

Nabi KINA

Uzman Hekim

Dahiliye Uzamanı

12

Hande ÖZONUR

Uzman Hekim

Dahiliye Uzamanı

 

 

                                                                                                     

            Komitenin Görevleri:

·      Hastanede transfüzyon pratiğinin tüm yönleri transfüzyon komitesi tarafından gözden geçirilmeli, politikalar oluşturulmalı ve düzenlenmelidir.

·      Kan ve kan ürünlerinin kullanıldığı tüm olgularda transfüzyon endikasyonunu değerlendirmek,

·      Hasta ihtiyacını karşılama konusunda kan merkezinin yeterliliğini değerlen­dirmek

·      Kan ve kan ürünlerine bağlı transfüzyon reaksiyonlarını değerlendirmek

·      Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kulla­nım durumunu irdelemeli ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirlemelidir.

·       Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirilmelidir.

·          Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz edilmelidir.

·         Güvenli transfüzyonıı sağlamak amacıyla;

·         -Kan gruplaması, cross-match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan yöntemler,Transfüzyonla bulaşan infeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan yöntemler,Kan ve Kan Komponentlerinin hazırlama tekniklerini ve hastanede kullanım oranları irdelenerek uygun politikalar oluşturulmalıdır.Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmeli, önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır.

·          Kan ve Kan Ürünleri kullanım durumu değerlendirilmeli, bu hasta bakımının kalitesini artıracak şekilde düzenlenmelidir.

·         Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama  konula­rında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman du­rumu; değerlendirilmeli ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

·          Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı düzenli aralıklarla denetlenmelidir.

·    Problem oluştuğu gözlenen konularda denetleme tekrarlanmalı ve iyi yönde gelişmeler takip edilmelidir.

·    Hastane personelinin transfüzyon güvenliği konusunda eğitim alması sağlanmalı, hizmet içi eğitimin sürekliliği takip edilmelidir.

·    Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komi­te ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunmalıdır.

·    Komite, yılda en az 4 kez, gerektiğinde daha sık toplanmalı, toplantılardan has­tane personeli haberdar edilmeli, aylık olarak takip edilen transfüzyon göstergesi değerlendirmesi yapılmalı, gerektiğinde hedef değişikliğine gidilmelidir. Toplantıda alınan kararlar kayde­dilmeli Kalite Yönetim Birimine ve Başhekime raporlar sunulmalıdır.