Enfeksiyon Komitesi
06 Şubat 2024

SIRA NO

AD SOYAD

BÖLÜMÜ

GÖREVİ

1

Mustafa Remzi BAHAR

Üroloji Uzmanı

BAŞHEKİM

2

Mehmet KAYFECİ

Şef

İdari Ve Mali İşler Müd.

3

Hatice ŞENGEL

ATT

Müdür Yardımcısı

4

Aziz ALTINÖZ

Eczane

Eczacı

5

Özgül ŞAHİN

Hemşire

Kalite Yön. Direktörü

6

Mehmet KOCAMEN

Laboratuvar Tekn.

Laboratuvar Sor.

7

Serpil ASLAN

Hemşire

Otelcilik Hizmetleri

8

Sevilay MUTLU

Hemşire

Enfeksiyon/Eğitim Hemş.

9

Ayşe SEZEK YILMAZ

Hemşire

Ameliyathane Sor Hemş.

10

Ünal KARATAŞ

Anestezi

Anestezi Uzmanı

11

Ayşe ÖZ

Hemşire

Palyatif Serv.Sorumlusu

12

Şerife ARI

ATT

Acil Servis Sorumlusu

13

Mehmet Ali BALLI

Anestesi Tekn.

Anestezi Tek.Sorumlusu

14

Meryem BULUT

Hemşire

Çocuk Servisi Sorumlusu

15

Habibe KATAR

Ebe

Kadın Hast. Ve Doğum Serv. Sor.

16

Fatma Birsen ÇALIŞKAN

EBE

Çalışan Hakları ve Güvenliği Sor.Komitenin Görevleri:

  11Ağustos 2005 tarih ve 25903 sayılı yönetmelik hükümlerine göre;

Madde 7 — Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

1.      Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

2.      Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,

3.      Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

4.      Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,

5.      Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,

6.      Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,

7.      Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,

8.      Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,

9.      ı) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,

10.  Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,

11.  Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,

12.  Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek

13.  Enfeksiyon kontrol programı kapsamında talimatlar oluşturmak, bu talimatları uygulama içinde izlemek ve gerektikçe güncellemek.

                14.Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptamak

15.  Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir.