Mutemetlik Birimi
07 Kasım 2023

Mutemedlik Birimi

Görev ve Sorumluluklar

 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Genel Müdürlüğün personel bilgilerini kontrol etmek.
 3. Genel Müdürlük personelinin KBS ve ÇKYS üzerinden maaş ve ek ödemeye ilişkin veri girişlerini yapmak.
 4. Maaş, ek ödeme vb. diğer ödemelerle ilgili banka listelerini ilgili bankaya e-posta ve üst yazı ile bildirmek.
 5. Maaş, ek ödeme, kısıtlı maaş, kısıtlı ek ödeme, terfi farkları bordro işlemlerini yapmak.
 6. Aylık emekli kesenek işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek.
 7. Aile yardımı, ölüm yardımı, çocuk yardımı gibi ek ödeme işlemlerini yapılmak.
 8. Personelin sendika kesintilerini, bağlı bulundukları sendikalara yazı ile bildirmek.
 9. Giyim yardımı alacak personele her yıl nakdi olarak giyim yardımı ödemek.
 10. Görevden ayrılma, naklen tayin, emeklilik, ve göreve başlayan personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil işlemlerini bildirilmek.
 11. Maaş ve ek ödeme ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.
 12. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve çalışanlarının bilgilenmesini sağlamak.
 13. Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere Daire Başkanı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.