İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Komitesi
06 Şubat 2024

SIRA NO

AD SOYAD

GÖREVİ

BÖLÜMÜ

1

Mustafa Remzi BAHAR

Üroloji Uzmanı

BAŞHEKİM

2

Mehmet KAYFECİ

Şef

İdari ve Mali İşler Müd.

3

Hatice ŞENGEL

ATT

Müdür Yardımcısı

4

Özgül ŞAHİN

Hemşire

Kalite Yönetim Direktörü

5

Koray KENZİMAN

Hekim

İş Sağ. Ve Güv. Uzmanı

6

Fatma Birsen ÇALIŞKAN

Ebe

İş Sağ. Ve Güv. Sor.

7

Sevilay MUTLU

Hemşire

Eğitim/Enf.Hemşiresi

9

Mustafa ACUN

Toplum Sağ. Tekn.

Klinik Mühendislik Sor.

10

Hazım AKBAŞ

Toplum Sağ. Tekn.

Atık Sorumlusu

11

Serpil ASLAN

Hemşire

Otelcilik Hizmetleri Sor.

12

Mehmet KOCAMEN

Lab.Tekn.

Çalışan Temsilcisi


Kurulun Görevleri:

·         İşyerininniteliğineuygunbir işsağlığıvegüvenliğiyönergetaslağıhazırlamak, işvereninveyaişverenvekilininonayınasunmakveyönergenin uygulanmasınıizlemek,izlemesonuçlarınıraporhalinegetirip alınmasıgereken tedbirleribelirlemekvekurulgündeminealmak,

·         İşsağlığıvegüvenliğikonularındaoişyerindeçalışanlarayolgöstermek,

·         İşyerindesağlığıvegüvenliğine ilişkintehlikeleriveönlemlerideğerlendirmek,tedbirleribelirlemek,işverenveyaişverenvekilinebildirimde bulunmak,

·         İşyerindemeydanagelenherkazasıveişyerindemeydanagelenancakkazasıolarakdeğerlendirilmeyenişyeriyadaekipmanınınzararauğratma potansiyeliolanolaylarıveya meslekhastalığındayahutiş sağlığıvegüvenliğiile ilgilibirtehlikehalinde gerekliaraştırmaveincelemeyi yapmak,alınmasıgereken tedbirleribirraporlatespit ederekişveren veyaişveren vekilinevermek,

·         İşyerindesağlığıvegüvenliğieğitimveöğretiminiplanlamak,bukonu vekurallarlailgiliprogramlarıhazırlamak,işverenveyaişverenvekilininonayına sunmakvebuprogramlarınuygulanmasınıizlemekveeksiklikgörülmesihalindegeribildirimdebulunmak,

 

·         İşyerindeyapılacakbakımveonarımçalışmalarındagerekligüvenliktedbirleriniplanlamakvebutedbirlerinuygulamalarınıkontroletmek,

·         İşyerindeyangın,doğalafet,sabotajvebenzeritehlikeleriçinalınantedbirlerinyeterliliğiniveekiplerinçalışmalarınıizlemek,

·         İşyerininsağlığıvegüvenliğidurumuyla ilgiliyıllıkbir raporhazırlamak, oyılkiçalışmalarıdeğerlendirmek, elde edilentecrübeye göre ertesiyılınçalışma programındayeralacakhususlarıdeğerlendirerekbelirlemekve işverenetekliftebulunmak,

·         6331sayılıİşSağlığıve GüvenliğiKanununun13üncümaddesinde belirtilençalışmaktankaçınma hakkıtalepleriileilgiliacilentoplanarakkararvermek,

·         İşyerindeteknoloji, işorganizasyonu,çalışmaşartları, sosyalilişkilerveçalışma ortamıileilgilifaktörlerinetkilerini kapsayantutarlıvegenelbirönleme politikasıgeliştirmeye yönelikçalışmalar yapmak.

·         (2)KurulüyeleribuYönetmeliklekendilerineverilengörevleriyapmalarındandolayıhaklarıkısıtlanamaz,kötüdavranışvemuameleyemaruzkalamazlar.

 • Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması,
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
 • Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 • Sağlık taramalarının yapılması,
 • Kişisel koruyucu ekipman kullanımı,
 • Çalışanlara hizmet içi eğitimlerin verilmesi,
 • Çalışan memnuniyeti anketi,
 • İstenmeyen olay bildirimleri,
 • Görev alanına giren konularla ilgili iç denetim yapması, denetleme sonucuna göre düzeltici önleyici faaliyet başlatılması.